Taisyklės

taisyklės

Knygnešių ŽYGIS

 

Žygio programa

Nuo 8:00 val. – dalyvių registracija
Apie 9:30 val. – žygio startas
14:00 val. – žygio finišas
Žygio maršrutas (18-23 km):

Žygiuojama kaimo, miškų keliukais.
Bilieto kaina 5 EUR
Kiekvienas dalyvis gaus atminimo medalį. 

TAISYKLĖS

Visi dalyviai ir grupės nesivaržo. Žygyje gali dalyvauti visi norintys nuo 16 metų amžiaus (lydimi suaugusiųjų). Kiekvienas dalyvis asmeniškai atsako už savo daiktus ir sveikatą (žygio organizatoriai sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį).

Privaloma turėti:

 • Atšvaitą arba šviesą atspindinčią liemenę, žibintuvėlį;
 • Žygiams pritaikytą aprangą ir avalynę;

Žygio dalyvis (esantis komandoje ir individualus) privalo:

 • laikytis žygio taisyklių;
 • eidamas keliais, laikytis kelių eismo taisyklių;
 • saugoti savo asmeninius daiktus;
 • informuoti komandos vadovą arba žygio komitetą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs arba sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus.

Žygio metu draudžiama:

 • naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
 • bėgti;
 • skleisti politinę propagandą;
 • pažeidinėti viešąją tvarką;
 • pažeidinėti kelių eismo taisykles;
 • šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute.

Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.
Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia žygio organizatoriai.

taisyklės

Knygnešių BĖGIMAS

 

Knygnešių bėgimas iš natūralių ir dirbtinių kliūčių sudaryta pramoginė ir fizinės ištvermės reikalaujanti rungtis, kurios metu nustatyta tvarka varžosi dalyviai.

Dalyvis, įsigijęs bilietą, sutinka, kad jis sutinka su bėgimo taisyklėmis.

I. Bendrosios nuostatos

 •  Knygnešių bėgimas ir jo organizavimas yra pramoginis ir dalyvių fizinės ištvermės reikalaujantis renginys, kurio tikslas – dalyviui įveikti organizatoriaus parengtą trasą, turinčią tiek natūralių gamtinių, tiek organizatoriaus sukurtų kliūčių rungiant ir varžantis su kitais dalyviais. Knygnešių bėgimas yra skirtas tik fiziškai gerai pasirengusiems dalyviams.
 • Šalių susitarimu, organizatorius dalyvavimo bėgime metu už sutartyje numatytą mokestį suteikia dalyviui teisę naudotis bėgimo trasomis, kurios apibrėžtos renginio organizatorių . Dalyvis supranta, kad organizatorius neteikia jokių kitų paslaugų, kuriomis jis užtikrintų dalyvio saugumą bėgimo rungtyje.

II. Reikalavimai dalyviui

Knygnešių bėgime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurie atitinka toliau nurodytus reikalavimus:

 • veiksnūs ir vyresni nei 16 metų amžiaus;
 • informavę artimuosius ir šeimos narius apie dalyvavimą bėgime;
 • tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti bėgime neatliekant papildomų ir teisėjų nenumatytų pertraukų ir nesuteikiant papildomos pagalbos;
 • turintys tinkamą aprangą ir avalynę dalyvauti tokiame bėgime;
 • mokantys plaukti ir ne mažesnio kaip 155 cm ūgio;
 • neapsvaigę nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų;
 • sudarę sutartį, susipažinę su taisyklėmis ir pasirašę patvirtinimą pirkdami bilietą;
 • Dalyvis patvirtina, kad jis atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus. Tuo atveju, jei paaiškėtų, jog jis tokių reikalavimų neatitinka, dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai teisėjui ir nutraukti savo dalyvavimą bėgime.
 • Dalyvis patvirtina, kad yra pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš bėgimą, neserga ligomis ir neturi jokių kitų sveikatos komplikacijų, dėl kurių bėgimo metu dalyviui galėtų kilti grėsmė jo gyvybei ar sveikatai.

III. Knygnešių bėgimo maršrutas

Teisėjai prieš bėgimą informuoja visus dalyvius apie ekstremalaus bėgimo maršrutą, trasą, joje esančias kliūtis, barjerus ir kitas trasos detales. Didžiausia dalis yra bėgimas bekele – pievomis, neasfaltuotais keliukais, “Bebro kelio” įrengtame kliūčių ruože. Trasa pažymėta bėgimo žymomis.

Dalyvis patvirtina, kad prieš pasirašydamas Sutartį renginio metu, susipažino su bėgimo maršrutu ir trasa bei joje esančiomis natūraliomis gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis. Dalyvis pareiškia, kad jam yra suprantamas, priimtinas ir įveikiamas bėgimo maršrutas ir jame esančios kliūtys. Dalyvis patvirtina, kad jis įvertino visas bėgimo trasoje esančias kliūtis ir barjerus bei sugebės jas fiziškai įveikti nedarydamas žalos savo ar kitų asmenų gyvybei ir sveikatai bei nesinaudojamas trečiųjų asmenų ar papildomų priemonių pagalba. Dalyvis prisiima visą riziką, susijusią su bėgimo trasos įvertinimu ir trasos pavojingumu.

Dalyviui yra suprantama, kad bėgimas yra skirtas tik gerai fiziškai pasirengusiems dalyviams, bėgimo trasa ir joje esančios kliūtys nebuvo kuriamos siekiant užtikrinti dalyvių apsaugą ir bėgimo trasa negali būti naudojama vadovaujantis formaliomis instrukcijomis. Dėl šios priežasties organizatorius, nei teisėjai nėra atsakingi už pavojų, kuris gali kilti dalyvio sveikatai ir gyvybei ar žalą, kuri atsirado dalyvių sveikatai ar gyvybei.

IV.  Dalyvavimo mokestis

Dalyvis už dalyvavimą knygnešių bėgime privalo sumokėti dalyvavimo mokestį. Dalyvavimo mokestis yra suprantamas kaip mokestis už dalyvio naudojimąsi organizatoriaus parengta bėgimo trasa ir joje esančiomis kliūtimis. Dalyvavimo mokestis neapima jokių organizatoriaus teikiamų paslaugų.

Dalyvavimo mokestis nėra grąžinamas, jei teisėjas ir/ar organizatorius sutarties nustatyta tvarka pašalina dalyvį iš knygnešių bėgimo. Organizatorius neprivalo grąžinti visiems dalyviams dalyvavimo mokesčio, jei bėgimas yra nutraukiamas dėl dalyvio (-ių) kaltės.

V. Dalyvio patvirtinimai

Dalyvis prieš knygnešių bėgimą pareiškia ir patvirtina, kad:

 •  jam yra suprantama, jog bėgimas yra žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio neįgalumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net gyvybės praradimo priežastimi;
 • supranta dalyvavimo bėgime galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo ar kitų asmenų nuosavybei;
 • yra fiziškai pasirengęs ir sveikas, nėra sveikatos priežiūros ar kitų specialistų draudimų ar apribojimų dalyvauti knygnešių bėgime; sveikatos priežiūros ar kiti specialistai, kurie rūpinasi dalyvio sveikata yra informuoti apie dalyvio dalyvavimą bėgime ir tam neprieštarauja;
 • atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriui ar teisėjams, susijusių su jo sveikata ar gyvybe;
 • susipažinęs su reglamentu, maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, gamtinėmis kliūtimis ir jam yra žinoma, kad bėgimo maršrute gali būti laukinių žvėrių ar kitų gyvūnų;
 • prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu bėgime, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, vandens riziką, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl kitų dalyvių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo;
 • imsis visų būtinų priemonių kitų dalyvių sveikatos, gyvybės bei jų nuosavybės saugumui užtikrinti;
 • jam yra žinoma, jog greitoji medicinos pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui, negalės atvykti anksčiau nei už [vienos valandos] nuo iškvietimo;
 • bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas fiziškai ar kitaip veikiamas.

Dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti instruktoriui arba organizatoriui, jei jo pateikti pareiškimai pasikeistų tiek prieš bėgimą, tiek bėgimo metu ir nutraukti savo dalyvavimą knygnešių bėgime.

VI. Dalyvio įsipareigojimai

Dalyvis privalo:

 • susipažinti su knygnešių bėgimo maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais prieš bėgimą;
 • vykdyti visus organizatoriaus ir teisėjų nurodymus;
 • pastebėjęs bėgimo maršrute ir trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar kitų asmenų gyvybei, nedelsiant sustoti ir pranešti teisėjui;
 • neapeiti kliūčių, o negalint jų įveikti – nutraukti dalyvavimą bėgime;
 • suteikti pirmąją pagalbą sužeistiems dalyviams ir iškviesti greitąją medicinos pagalbą;
 • nešokinėti į vandens telkinius, nelaipioti medžiais, nelysti į urvus ir olas, nukrypti nuo bėgimo maršruto ir trasos;
 • savo veiksmais ir elgesiu nekelti pavojaus kitų dalyvių ir teisėjų bei ekstremalaus bėgimo teritorijos vietinių gyventojų gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtai ir jos vertybėms;
 • pastebėjęs laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti teisėjui ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius;
 • apsirūpinti visomis priemonėmis, reikalingomis bėgimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant tinkama apranga, avalyne ir vaistais, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti bėgime;
 • neturėti bėgimo metu daiktų, kurie nėra būtini dalyvaujant bėgime ir kurie nėra dalyvio individualios apsaugos priemonė, įskaitant, net neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, akiniais, papuošalais, laikrodžiais;
 • prieš bėgimą ir bėgimo metu nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichiką veikiančių medžiagas;
 • nešiukšlinti trasoje, nekurti laužų, nedeginti fakelų, neniokoti gamtos siekiant įveikti kliūtis;
 • nedaryti žalos bėgimo trasoje esančioms dirbtinėms ir natūralioms kliūtimis;

Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už dalyvio pareigų pažeidimą. Dalyvis pareiškia ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už savo pareigų nevykdymą ir atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, kurie susiję su dalyvio gyvybe, sveikata ar turtu.

VII. Dalyvių tarpusavio santykiai

Dalyvaujant ekstremaliame bėgime dalyvių santykiai turi būti grindžiami tarpusavio supratimu ir pagalba vienas kitam. Dalyvis privalo gerbti kitų dalyvių dalyvavimą bėgime ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pakenktų kito dalyvio sėkmingam ir saugiam dalyvavimui bėgime.

Dalyvis privalo padėti kitam dalyviui įveikti kliūtis, esančias bėgimo trasoje, jei šiam dalyviui tos pagalbos reikia.

Organizatorius ir teisėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl dalyvių pretenzijų vienas kito atžvilgiu dėl jų tarpusavio veiksmų bėgimo metu. Organizatorius ir teisėjai nėra atsakingi už dalyvių veiksmų koordinavimą ir valdymą jiems dalyvaujant bėgime.

VIII. Organizatoriaus teisės

Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu tikslinti taisykles, keisti jas ir papildyti. Dalyviui žinoma, kad, jei bėgimo metu teisėjas teikia nurodymus, kurie galimai prieštarauja taisyklėms  ar sutarčiai, tokiu būdu dalyviai privalo vadovautis teisėjo teikiamais nurodymais.

Organizatorius ir/ar teisėjai (ar bet kuris iš teisėjų, jei jų yra keli) turi teisę bet kuriuo bėgimo metu stabdyti arba nutraukti ekstremalų bėgimą.

Organizatorius turi teisę fotografuoti ir filmuoti bėgimo eigą. Sutartimi dalyvis išreiškia sutikimą fotografuoti ir filmuoti jį bei naudoti kūrinius organizatoriaus veikloje (pavyzdžiui,  skelbiant organizatoriaus interneto tinklalapyje ir pan.) bei komerciniais tikslais.

IX. Dalyvio pašalinimas iš knygnešių bėgimo

Organizatorius ir/ar teisėjai turi teisę bet kuriuo metu pašalinti dalyvį iš bėgimo, nenurodant pašalinimo motyvų, jei jis nesilaiko sutarties, taisyklių, teisėjų nurodymų ar kitų reikalavimų.

Pašalintam dalyviui dalyvavimo mokestis nėra grąžinamas. Jei pašalintas dalyvis ir toliau dalyvauja bėgime, tokiu būdu teisėjai turi teisę stabdyti bėgimą arba jį nutraukti.

Organizatorius neprivalo grąžinti visiems dalyviams dalyvavimo mokesčio, jei bėgimas yra nutraukiamas dėl dalyvio (-ių) kaltės.

Dalyvio pašalinimas iš bėgimo yra suprantamas kaip vienašališkas organizatoriaus atliktas sutarties nutraukimas. Dalyvis įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl organizatoriaus atlikto vienašalio sutarties nutraukimo.

X. Dalyvio teisės

Dalyvis turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti dalyvauti bėgime ir tokiu būdu nutraukti sutartį. Dalyvis privalo nedelsiant informuoti teisėją apie atsisakymą dalyvauti bėgime.

XI. Atsakomybės pasidalinimas

Organizatorius yra asmuo, suteikiantis galimybę dalyviams pasinaudoti bėgimo trasa. Organizatorius bėgimo metu nurodymus teikia per teisėjus. Dalyviai privalo besąlygiškai klausyti teisėjų nurodymų siekiant apsaugoti savo ir kitų dalyvių sveikatą, gyvybę ir turtą. Atsižvelgiant į tai, jog organizatorius suteikia teisę dalyviams patiems naudotis bėgimo trasa, organizatorius neprisiima jokios atsakomybės kaip apibrėžiama toliau:

 • už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, nemokėjimą plaukti dalyvaujant bėgime;
 • vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu;
 • kitų dalyvių, laukinių žvėrių ar gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių, vandens poveikio, audros ir pan.) padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui;
 • už oro sąlygas;
 • sugadintą inventorių ar bėgimo gamtinius ir dirbtinius elementus;
 • asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą;
 • prarastą, dingusį ar sugadintą turtą.

Dalyvis knygnešių bėgime dalyvauja savo rizika. Dalyvis yra atsakingas už pasirengimą bėgimui ir dalyvavimą bėgime savo jėgomis bei su tuo susijusius galimus padarinius:

 •  žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, bėgimo trasos elementams, kurią jis padarė savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu;
 • žalą kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią jis padarė savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu, įskaitant ir žalą, kurią kiti dalyviai patiria dėl sustabdyto ar nutraukto bėgimo dėl kito dalyvio netinkamų veiksmų;
 • žalą savo sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią padarė kiti dalyviai savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu;
 • Dalyvis privalo atlyginti žalą, padarytą bėgimo elementams organizatoriui iš karto po bėgimo pabaigos, jei organizatorius nenusprendžia kitaip.
 • Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus, kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams. Dalyvis įsipareigoja prisiimti visą teisės aktų numatytą atsakomybę už savo veiksmus.

KNYGNEŠIŲ BĖGIMO SUTARTIS

I. Organizatorius, nuotoliai, varžybų vieta ir starto laikas

Organizatorius – Žygeivių ir sporto klubas „Dumblas“

Knygnešių bėgimo pradžia ir vieta yra 2019-05-26 14:30 val.  Širvintų raj. Pamusės k. 11. Knygnešių bėgimo metu galima bus varžytis vienoje rungtyje 2 km kliūčių ruože.

II. Tikslai ir uždaviniai

1. Knygnešių bėgimo tikslai:

 • Populiarinti knygnešystės fenomeną;
 • Populiarinti aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą.

III. Organizatorių atsakomybė ir pareigos

 •  Organizatorius registruoja dalyvius, nustato bėgimo rungčių nugalėtojus ir prizininkus.
 • Organizatorius paruošia bėgimo trasą.

IV. Dalyviai

 • Renginyje gali dalyvauti visi norintys, įsigiję bilietus, pasitikrinę savo sveikatą bei pristatę gydytojo pažymą leidžiančia dalyvauti sporto renginiuose ir tai patvirtinę savo parašu. Dalyviai taip pat privalo atitikti dalyvavimo bėgime sutartyje nurodytus reikalavimus.
 • Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 • Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

V. Specialios sąlygos ir apribojimai

 • Registruotis dalyvis gali tik savo vardu. 
 • Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz., dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojam.
 • Dalyviams bėgimo metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 • Knygnešių bėgimo metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 • Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, yra diskvalifikuojami.
 • Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui (M. Preikšaičiui) ne vėliau kaip per 30 minučių po bėgimo pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (renginio direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos. Dalyviui yra žinoma, kad apeliacinė komisija pretenziją nagrinėja tik tuo atveju, jei ji yra pareikšta per 30 minučių nuo bėgimo pabaigos ir tik tuo atveju, jei yra sumokamas nurodytas mokestis. Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

VI. Dalyvių registravimas 

Nuo gegužės 25 d.  registracija internetu nevykdoma.

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

Apdovanojimai

 • Atminimo medaliais apdovanojami visi dalyviai.

Dalyvių startinis mokestis

 • Mokesčio dydis dalyviams 10 EUR
 • Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir negali būti perleidžiamas kitam dalyviui.