Ekstremalus bėgimas BEBRO KELIAS pristato: Gegužės 7-ąją 12 val. Širvintų rajone, Pamusėje – įvyks naujas reiškinys ir reginys KNYGNEŠIŲ BĖGIMAS 2017!

Po daugiau nei šimto metų knygnešiai bėgs ne iš baimės, o iš laimės, mat ši profesija laikoma fenomenalia ir neturinčia atitikmenų visame pasaulyje.

Bebrai jau įsibėgėję ruošia kliūtis, o norintys prisijungti kviečiami:
1. Registruotis;
2. Apsirengti taip, lyg būtumėte knygnešys (geriausi kostiumai bus apdovanoti pakvietimais į komandinį lauko žaidimą pastininke.lt);
3. Kartu su savimi pasiimti bet kokią lietuvišką knygą, užrašyti į ją – dedikaciją, linkėjimus, eilėraštį, kontaktus, Instagramo vardą, – ką tik širdis geidžia. Bėgdami keiskitės knygomis su nepažįstamaisiais – knygnešiais.
4. Treniruotis! Jūs kovosite dėl trijų pagrindinių knygnešio kvalifikacijų.

Šiuo bėgimu pristatomas naujas komandinis lauko žaidimas PAŠTININKĖ.LT
Edukacinis, tačiau nenuobodus – atraktyvus, įvairiaspalvis, turiningas žaidimas, gilinantis Lietuvos istorijos žinias. Pagrindinė tema – spaudos draudimo metai Lietuvoje, žinomų ir dar tik dabar atrandamų knygnešių asmenybės bei jų istorijos.
2004 m. UNESCO pripažino, kad Knygnešystė yra unikalus reiškinys visame pasaulyje. Keturiasdešimt metų trukusi knygnešių veikla tuomet buvo laikoma dideliu nusikaltimu prieš carinės Rusijos lietuviškos spaudos ir raidyno draudimą. Gegužės 7-ją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – kviečiame švęsti ir prisiminti, jog tik dėl drąsių žmonių pasiaukojimo kalbame viena seniausių kalbų pasaulyje.
pastininke.lt

Knygnešių reglamentas

DALYVAVIMO KNYGNEŠIŲ BĖGIME SUTARTIS

Knygnešių bėgimas iš natūralių ir dirbtinių kliūčių sudaryta pramoginė ir fizinės ištvermės

reikalaujanti rungtis, kurios metu sutarties ir jos priedų (įskaitant reglamentą) nustatyta tvarka

varžosi dalyviai.

Dalyvis fizinis asmuo, kuris atitinka sutartyje išdėstytus reikalavimus ir dalyvauja knygnešių

bėgime.

Organizatorius Žygeivių ir sporto klubas „Dumblas“

Patvirtinimas – dalyvio pasirašytas pareiškimas, kuriuo jis patvirtina, kad yra susipažinęs su

sutarties nuostatomis ir bėgimo reglamentu.

Teisėjai Organizatoriaus paskirti asmenys, kurie, vadovaujantis sutartimi ir reglamentu prižiūri

nuoseklią, saugią, sklandžią ir sąžiningą bėgimo eigą ir organizavimą bei atlieka kitas funkcijas,

numatytas reglamente. Teisėjų (teisėjo) veikla taip pat apibrėžiama reglamente.

Reglamentas Organizatoriaus patvirtintas dokumentas, nustatantis ekstremalaus bėgimo

organizavimo principus bei taisykles, kurių privalo laikytis dalyviai. Reglamentas yra laikomas šios

sutarties neatsiejama dalimi ir kiekvienas dalyvis privalo laikytis reglamento.

Sutartis dalyvavimo bėgime sutartis, kuri, kartu su reglamentu, apibrėžia santykius tarp dalyvio ir

organizatoriaus.

I. Naudojamos sąvokos

II. Bendrosios nuostatos

1. Knygnešių bėgimas ir jo organizavimas yra pramoginis ir dalyvių fizinės ištvermės reikalaujantis

renginys, kurio tikslas – dalyviui įveikti organizatoriaus parengtą trasą, turinčią tiek natūralių

gamtinių, tiek organizatoriaus sukurtų kliūčių rungiant ir varžantis su kitais dalyviais. Knygnešių

bėgimas yra skirtas tik fiziškai gerai pasirengusiems dalyviams. Dalyvis bėgime gali dalyvauti tik

šios sutarties su organizatoriais pagrindu.

2. Sutartis apibrėžia ir reguliuoja organizatoriaus ir dalyvių santykius bėgimo metu ir organizuojant

bėgimą, organizatoriaus ir dalyvių atsakomybę taip pat dalyvio įsipareigojimus knygnešių bėgimo

metu. Dalyvio įsipareigojimai taip pat yra pateikiami reglamente, kuris yra neatskiriama sutarties

dalis.

3. Šalių susitarimu, organizatorius dalyvavimo bėgime metu už sutartyje numatytą mokestį suteikia

dalyviui teisę naudotis bėgimo trasomis, kurios apibrėžtos reglamente. Dalyvis supranta, kad

organizatorius neteikia jokių kitų paslaugų, kuriomis jis užtikrintų dalyvio saugumą bėgimo

rungtyje. Ši sutartis ir joks kitas bėgimą reglamentuojantis dokumentas negali būti vertinami kaip

sukuriantys organizatorius įsipareigojimus suteikti apsaugą dalyviui ar prisiimti atsakomybę už bet

kokios formos dalyvio patirtą žalą bėgime ar po jo.

4. Dalyvis patvirtina, kad knygnešių bėgimas yra skirtas dalyvio fizinėms galimybėms išbandyti ir

įvertinti bei grindžiamas dalyvių tarpusavio pagarba ir supratimu. Dalyvis, nesilaikantis dalyvių

tarpusavio pagarbos ir supratimo principų, negali dalyvauti bėgime, o dalyvaujantis yra pašalinamas

iš bėgimo ir negali jame dalyvauti.

III. Reikalavimai dalyviui

5. Knygnešių bėgime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurie atitinka toliau nurodytus

reikalavimus:

5.1. veiksnūs ir vyresni nei 14 metų amžiaus.

5.2. informavę artimuosius ir šeimos narius apie dalyvavimą bėgime;

5.3. tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti bėgime neatliekant

papildomų ir teisėjų nenumatytų pertraukų ir nesuteikiant papildomos pagalbos;

5.4. turintys tinkamą aprangą ir avalynę dalyvauti tokiame bėgime;

5.5. mokantys plaukti ir ne mažesnio kaip 155 cm ūgio;

5.6. neapsvaigę nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų;

5.7. sudarę sutartį, susipažinę su reglamentu ir pasirašę patvirtinimą.

6. Dalyvis patvirtina, kad jis atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus. Tuo atveju, jei

paaiškėtų, jog jis tokių reikalavimų neatitinka, dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai

teisėjui ir nutraukti savo dalyvavimą bėgime.

7. Dalyvis patvirtina, kad yra pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš bėgimą, neserga ligomis ir

neturi jokių kitų sveikatos komplikacijų, dėl kurių bėgimo metu dalyviui galėtų kilti grėsmė jo

gyvybei ar sveikatai.

8. Organizatorius ir/ar teisėjas turi teisę nepateikdamas jokių motyvų asmeniui neleisti dalyvauti

bėgime ir pašalinti dalyvį iš bėgimo. Dalyvis įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų

dėl tokio pašalinimo ar neleidimo dalyvauti.

IV. Knygnešių bėgimo maršrutas

9. Teisėjai prieš bėgimą informuoja visus dalyvius apie ekstremalaus bėgimo maršrutą, trasą, joje

esančias kliūtis, barjerus ir kitas trasos detales.

10. Dalyvis patvirtina, kad prieš pasirašydamas Sutartį susipažino su bėgimo maršrutu ir trasa bei

joje esančiomis natūraliomis gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis. Dalyvis pareiškia, kad jam yra

suprantamas, priimtinas ir įveikiamas bėgimo maršrutas ir jame esančios kliūtys. Dalyvis patvirtina,

kad jis įvertino visas bėgimo trasoje esančias kliūtis ir barjerus bei sugebės jas fiziškai įveikti

nedarydamas žalos savo ar kitų asmenų gyvybei ir sveikatai bei nesinaudojamas trečiųjų asmenų ar

papildomų priemonių pagalba. Dalyvis prisiima visą riziką, susijusią su bėgimo trasos įvertinimu ir

trasos pavojingumu.

11. Dalyviui yra suprantama, kad bėgimas yra skirtas tik gerai fiziškai pasirengusiems dalyviams,

bėgimo trasa ir joje esančios kliūtys nebuvo kuriamos siekiant užtikrinti dalyvių apsaugą ir bėgimo

trasa negali būti naudojama vadovaujantis formaliomis instrukcijomis. Dėl šios priežasties

organizatorius, nei teisėjai nėra atsakingi už pavojų, kuris gali kilti dalyvio sveikatai ir gyvybei ar

žalą, kuri atsirado dalyvių sveikatai ar gyvybei.

V. Dalyvavimo mokestis

12. Dalyvis už dalyvavimą knygnešių bėgime privalo sumokėti dalyvavimo mokestį. Dalyvavimo

mokestis yra suprantamas kaip mokestis už dalyvio naudojimąsi organizatoriaus parengta bėgimo

trasa ir joje esančiomis kliūtimis. Dalyvavimo mokestis neapima jokių organizatoriaus teikiamų

paslaugų.

13. Dalyvavimo mokestis yra mokamas reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis. Reglamentas

dalyvavimo mokestį gali apibrėžti ir kitokiomis sąvokomis (startinis mokestis ir pan.).

14. Dalyvavimo mokestis nėra grąžinamas, jei teisėjas ir/ar organizatorius sutarties nustatyta tvarka

pašalina dalyvį iš knygnešių bėgimo. Organizatorius neprivalo grąžinti visiems dalyviams

dalyvavimo mokesčio, jei bėgimas yra nutraukiamas dėl dalyvio (-ių) kaltės.

VI. Dalyvio patvirtinimai

15. Dalyvis prieš knygnešių bėgimą pareiškia ir patvirtina, kad:

15.1. jam yra suprantama, jog bėgimas yra žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas ir

gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio neįgalumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar

net gyvybės praradimo priežastimi;

15.2. supranta dalyvavimo bėgime galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo ar kitų asmenų

nuosavybei;

15.3. yra fiziškai pasirengęs ir sveikas, nėra sveikatos priežiūros ar kitų specialistų draudimų ar

apribojimų dalyvauti knygnešių bėgime; sveikatos priežiūros ar kiti specialistai, kurie rūpinasi

dalyvio sveikata yra informuoti apie dalyvio dalyvavimą bėgime ir tam neprieštarauja;

15.4. atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriui ar teisėjams, susijusių su jo sveikata ar

gyvybe;

15.5. susipažinęs su reglamentu, maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, gamtinėmis kliūtimis ir

jam yra žinoma, kad bėgimo maršrute gali būti laukinių žvėrių ar kitų gyvūnų;

15.6. prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu bėgime, įskaitant oro sąlygas, sugadintą

inventorių, vandens riziką, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl kitų

dalyvių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo;

15.7. imsis visų būtinų priemonių kitų dalyvių sveikatos, gyvybės bei jų nuosavybės saugumui

užtikrinti;

15.8. jam yra žinoma, jog greitoji medicinos pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui, negalės

atvykti anksčiau nei už [vienos valandos] nuo iškvietimo;

15.9. bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas fiziškai ar kitaip veikiamas.

16. Dalyvis prisiima visą atsakomybę už aukščiau pateiktus pareiškimus ir patvirtinimus, jų

teisingumą ir išsamumą.

17. Dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti instruktoriui arba organizatoriui, jei jo pateikti

pareiškimai pasikeistų tiek prieš bėgimą, tiek bėgimo metu ir nutraukti savo dalyvavimą knygnešių

bėgime.

VII. Dalyvio įsipareigojimai

18. Dalyvis privalo:

18.1. susipažinti su knygnešių bėgimo maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir

barjerais prieš bėgimą;

18.2. vykdyti visus organizatoriaus ir teisėjų nurodymus;

18.3. pastebėjęs bėgimo maršrute ir trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar kitų asmenų gyvybei,

nedelsiant sustoti ir pranešti teisėjui;

18.4. neapeiti kliūčių, o negalint jų įveikti – nutraukti dalyvavimą bėgime;

18.5. suteikti pirmąją pagalbą sužeistiems dalyviams ir iškviesti greitąją medicinos pagalbą;

18.6. nešokinėti į vandens telkinius, nelaipioti medžiais, nelysti į urvus ir olas, nukrypti nuo bėgimo

maršruto ir trasos;

18.7. savo veiksmais ir elgesiu nekelti pavojaus kitų dalyvių ir teisėjų bei ekstremalaus bėgimo

teritorijos vietinių gyventojų gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtai ir jos vertybėms;

18.8. pastebėjęs laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti teisėjui ir susilaikyti nuo bet

kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius;

18.9. apsirūpinti visomis priemonėmis, reikalingomis bėgimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant

tinkama apranga, avalyne ir vaistais, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti bėgime.

18.10. neturėti bėgimo metu daiktų, kurie nėra būtini dalyvaujant bėgime ir kurie nėra dalyvio

individualios apsaugos priemonė, įskaitant, net neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, planšetiniais

kompiuteriais, akiniais, papuošalais, laikrodžiais;

18.11. prieš bėgimą ir bėgimo metu nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichiką veikiančių

medžiagas;

18.12. nešiukšlinti trasoje, nekurti laužų, nedeginti fakelų, neniokoti gamtos siekiant įveikti kliūtis;

18.13. nedaryti žalos bėgimo trasoje esančioms dirbtinėms ir natūralioms kliūtimis;

19. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už dalyvio pareigų pažeidimą. Dalyvis pareiškia

ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už savo pareigų nevykdymą ir atsisako bet kokių pretenzijų

ar reikalavimų, kurie susiję su dalyvio gyvybe, sveikata ar turtu.

VIII. Dalyvių tarpusavio santykiai

20. Dalyvaujant ekstremaliame bėgime dalyvių santykiai turi būti grindžiami tarpusavio supratimu

ir pagalba vienas kitam. Dalyvis privalo gerbti kitų dalyvių dalyvavimą bėgime ir susilaikyti nuo

bet kokių veiksmų, kurie pakenktų kito dalyvio sėkmingam ir saugiam dalyvavimui bėgime.

21. Dalyvis privalo padėti kitam dalyviui įveikti kliūtis, esančias bėgimo trasoje, jei šiam dalyviui

tos pagalbos reikia.

22. Organizatorius ir teisėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl dalyvių pretenzijų vienas kito

atžvilgiu dėl jų tarpusavio veiksmų bėgimo metu. Organizatorius ir teisėjai nėra atsakingi už

dalyvių veiksmų koordinavimą ir valdymą jiems dalyvaujant bėgime.

IX. Organizatoriaus teisės

23. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu tikslinti reglamentą, jį keisti ar papildyti. Dalyviui

žinoma, kad, jei bėgimo metu teisėjas teikia nurodymus, kurie galimai prieštarauja reglamentui ar

sutarčiai, tokiu būdu dalyviai privalo vadovautis teisėjo teikiamais nurodymais.

24. Organizatorius ir/ar teisėjai (ar bet kuris iš teisėjų, jei jų yra keli) turi teisę bet kuriuo bėgimo

metu stabdyti arba nutraukti ekstremalų bėgimą.

25. Organizatorius turi teisę fotografuoti ir filmuoti bėgimo eigą. Sutartimi dalyvis išreiškia

sutikimą fotografuoti ir filmuoti jį bei naudoti kūrinius organizatoriaus veikloje (pavyzdžiui,

skelbiant organizatoriaus interneto tinklalapyje ir pan.) bei komerciniais tikslais.

X. Dalyvio pašalinimas iš knygnešių bėgimo

26. Organizatorius ir/ar teisėjai turi teisę bet kuriuo metu pašalinti dalyvį iš bėgimo, nenurodant

pašalinimo motyvų, jei jis nesilaiko sutarties, reglamento, teisėjų nurodymų ar kitų reikalavimų.

Pašalintam dalyviui dalyvavimo mokestis nėra grąžinamas. Jei pašalintas dalyvis ir toliau dalyvauja

bėgime, tokiu būdu teisėjai turi teisę stabdyti bėgimą arba jį nutraukti.

27. Organizatorius neprivalo grąžinti visiems dalyviams dalyvavimo mokesčio, jei bėgimas yra

nutraukiamas dėl dalyvio (-ių) kaltės.

28. Dalyvio pašalinimas iš bėgimo yra suprantamas kaip vienašališkas organizatoriaus atliktas

sutarties nutraukimas. Dalyvis įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl

organizatoriaus atlikto vienašalio sutarties nutraukimo.

XI. Dalyvio teisės

29. Dalyvis turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti dalyvauti bėgime ir tokiu būdu nutraukti

sutartį. Dalyvis privalo nedelsiant informuoti teisėją apie atsisakymą dalyvauti bėgime.

XII. Atsakomybės pasidalinimas

30. Organizatorius yra asmuo, suteikiantis galimybę dalyviams pasinaudoti bėgimo trasa.

Organizatorius bėgimo metu nurodymus teikia per teisėjus. Dalyviai privalo besąlygiškai klausyti

teisėjų nurodymų siekiant apsaugoti savo ir kitų dalyvių sveikatą, gyvybę ir turtą. Atsižvelgiant į

tai, jog organizatorius suteikia teisę dalyviams patiems naudotis bėgimo trasa, organizatorius

neprisiima jokios atsakomybės kaip apibrėžiama toliau:

30.1. už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, nemokėjimą plaukti dalyvaujant bėgime;

30.2. vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu;

30.3. kitų dalyvių, laukinių žvėrių ar gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių,

vandens poveikio, audros ir pan.) padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui;

30.4. už oro sąlygas;

30.5. sugadintą inventorių ar bėgimo gamtinius ir dirbtinius elementus;

30.6. asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą;

30.7. prarastą, dingusį ar sugadintą turtą.

31. Dalyvis knygnešių bėgime dalyvauja savo rizika. Dalyvis yra atsakingas už pasirengimą

bėgimui ir dalyvavimą bėgime savo jėgomis bei su tuo susijusius galimus padarinius:

31.1. žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, bėgimo trasos elementams, kurią jis padarė savo kaltais ar

neatsargiais veiksmais ar neveikimu;

31.2. žalą kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią jis padarė savo kaltais ar neatsargiais

veiksmais ar neveikimu, įskaitant ir žalą, kurią kiti dalyviai patiria dėl sustabdyto ar nutraukto

bėgimo dėl kito dalyvio netinkamų veiksmų;

31.3. žalą savo sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią padarė kiti dalyviai savo kaltais ar neatsargiais

veiksmais ar neveikimu;

32. Dalyvis privalo atlyginti žalą, padarytą bėgimo elementams organizatoriui iš karto po bėgimo

pabaigos, jei organizatorius nenusprendžia kitaip.

33. Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus,

kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams. Dalyvis įsipareigoja

prisiimti visą teisės aktų numatytą atsakomybę už savo veiksmus.

XIII. Sutarties priedai

34. Sutarties neatskiriami priedai yra KNYGNEŠIŲ BĖGIMO REGLAMENTAS (priedas Nr. 1) ir

DALYVIO PATVIRTINIMAS (priedas Nr. 2).

priedas Nr. 1

prie dalyvavimo knygnešių bėgime sutarties

/reglamentas turi būti tikslinamas kiekvieną kartą organizuojant skirtingas varžybas/

KNYGNEŠIŲ BĖGIMO REGLAMENTAS

I. Organizatorius, nuotoliai, varžybų vieta ir starto laikas

Organizatorius – Žygeivių ir sporto klubas „Dumblas“

Knygnešių bėgimo pradžia ir vieta yra 2017-05- 07 Širvintų raj. Pamusės k. Knygnešių bėgimo metu

galima bus varžytis vienoje rungtyje, kurių pradžia yra apibrėžiama toliau: 5 km bėgimo trasa.

II. Tikslai ir uždaviniai

1. Knygnešių bėgimo tikslai yra pateikiami toliau:

1.1. gausinti masinių renginių kiekį Širvintų rajone bei skatinti jaunimo aktyvumą.

1.2. populiarinti bėgimą, žygiavimą, lengvąją atletiką Lietuvoje;

1.3. skatinti bėgimą, žygiavimą kaip sveiką gyvenimo būdą šalies gyventojų tarpe;

1.4. išaiškinti pajėgiausius renginio dalyvius.

III. Organizatorių atsakomybė ir pareigos

1. Organizatorius registruoja dalyvius, pagamina ir išduoda dalyviams numerius, nustato bėgimo

rungčių nugalėtojus ir prizininkus.

2. Organizatorius paruošia bėgimo trasą.

IV. Dalyviai

1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę registracijos formą, pasitikrinę savo sveikatą bei

pristatę gydytojo pažymą leidžiančia dalyvauti sporto renginiuose ir tai patvirtinę savo parašu.

Dalyviai taip pat privalo atitikti dalyvavimo bėgime sutartyje nurodytus reikalavimus.

2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu

renginyje susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to

nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti

asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba

treneris.

3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas

renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti

rinkodaros tikslais.

4. 5 km rungtyje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 14 metų dalyviai.

V. Specialios sąlygos ir apribojimai

1. Registruotis dalyvis gali tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu

atveju dalyviai bus diskvalifikuojami.

2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti vardą ir pavardę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį

– 3 eurus.

3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį.

Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto

priemones, pvz., dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai,

pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

5. Dalyviams bėgimo metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią

taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

6. Knygnešių bėgimo metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.

7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama.

Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, yra diskvalifikuojami.

8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui (M. Preikšaičiui) ne

vėliau kaip per 30 minučių po bėgimo pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti

30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (renginio direktorius,

vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

Dalyviui yra žinoma, kad apeliacinė komisija pretenziją nagrinėja tik tuo atveju, jei ji yra pareikšta

per 30 minučių nuo bėgimo pabaigos ir tik tuo atveju, jei yra sumokamas nurodytas mokestis.

Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

VI. Dalyvių registravimas ir numerių išdavimas

Nuo gegužės 7 d. 00.00 val. registracija internetu nevykdoma.

3. Gegužės 7 d. (varžybų diena) nuo 10.00 iki 11.30 val. galima registruotis ir pasiimti dalyvio

numerius Širvintų r. Pamusės kaime (starto vieta).

4. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į

starto protokolą.

5. Apdovanojimai

1. Apdovanojami 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys.

2. Organizatorius informuoja dalyvius apie kitus apdovanojimus vėliausiai bėgimo dieną.

6. Dalyvių startinis mokestis

1. Dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

Mokesčio dydis Dalyviams, užsiregistravusiems

10 EUR iki gegužės 7 d.

12 EUR Renginio metu

5. Jei užsiregistravęs asmuo per 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis

automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti,

privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto

mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas.

6. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir negali būti perleidžiamas kitam dalyviui.

7. Varžybų trasa

Pamusės kaimo pievos, samanos, pelkės ir miško takeliai, dirbtinės kliūtys. Trasa nužymėta

skiriamąja žyma.

priedas Nr. 2

prie dalyvavimo bėgime sutarties

Dalyvio vardas ir pavardė

DALYVIO PATVIRTINIMAS

Dalyvio gimimo data

Telefono Nr.

Adresas

Elektroninis paštas

Artimųjų telefono Nr.

Pasirašydamas šį patvirtinimą, aš pareiškiu, kad esu supažindintas su dalyvavimo knygnešių bėgime

sutartimi ir reglamentu. Šią sutartį ir reglamentą perskaičiau atidžiai ir įvertinau jų turinį. Sutarties

ir reglamento nuostatos man yra aiškios ir suprantamos ir su joms besąlygiškai pritariu bei

įsipareigoju laikytis jų.

Dalyvavimo bėgime sutarties VI skyriuje pateikti dalyvio pareiškimai ir patvirtinimai yra mano

perskaityti ir suprasti. Pasirašydamas šį patvirtinimą, pareiškiu ir patvirtinu, kad visiems dalyvio

pareiškimams, kurie pateikti sutarties VI skyriuje pritariu ir tai yra mano suprasti ir teisingi bei

atitinkantys tikrovę pareiškimai.

Dalyvavimo bėgime sutarties XII skyriuje sutartas organizatoriaus ir dalyvio atsakomybės

pasidalinimas ir apimtis yra suprantama, aiški ir man visiškai priimtina. Bėgime dalyvauju savo

rizika ir atsakomybe bei prisiimu asmeniškai visas galimas pasekmes mano ir kitų dalyvių sveikatai,

gyvybei ar turtui dėl dalyvavimo bėgime.

Pripažįstu, jog bėgimas yra ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas, o

dalyvavimas bėgime gali būti mano sužalojimo ir net mirties priežastimi. Atsižvelgdamas į tai,

suprantu galimų padarinių rizikos laipsnį. Patvirtinu, kad esu pakankamai treniruotas ir sveikas,

susipažinęs su dalyvavimo bėgime sutartimi ir reglamentu, maršrutu, kliūtimis ir prisiimu sau

riziką, įskaitant vandens ir kitų gamtinių kliūčių riziką, pasižadu imtis visų būtinų saugumo

priemonių, atsisakau nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams dėl sveikatos ir gyvybės klausimų

Man yra žinoma, kad bėgimas yra susijęs su neišvengiama rizika, ir mano saugumas objektyviai

didele dalimi priklauso ne nuo organizatorių ar teisėjų, bet nuo mano paties priimamų sprendimų

ekstremalaus bėgimo metu.

Patvirtinu, kad esu tinkamai instruktuotas prieš bėgimą, man yra išaiškintos visos pavojingos vietos

bėgimo trasoje, bėgimo maršrutas ir galimi pavojai bėgimo metu. Esu visiškai atsakingas už savo

veiksmus ir prisiimu visą su tuo susijusią riziką. Man yra žinoma, jog pavojingos vietos bėgime

nėra sužymėtos, todėl įsipareigoju būti atidus ir rūpestingas viso bėgimo metu.